Договір публічної оферти про надання послуг

Цей Договір публічної оферти ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ встановлює умови та порядок надання платних послуг (сервісу) на сайті Lutskreklama.com (далі – «Сайт»), та є публічною офертою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА» (надалі «ВИКОНАВЕЦЬ») для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання послуг (надалі за текстом  – «Договір») на нижчевикладених умовах:

 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

САЙТ – інтернет-ресурс, як сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://lutskreklama.com, що належить ТОВ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА».

ВИКОНАВЕЦЬ – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА», код ЄДРПОУ 41684952, ІПН 416849503188, місцезнаходження юридичної особи – 43000, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Коперника 8А, офіс 13. 

ЗАМОВНИК – будь-яка особа, яка акцептувала дану Угоду з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи.

АКЦЕПТ – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти даного Договору, що підтверджується здійсненням реєстрації на Сайті та отриманням статусу оператора послуг, індивідуального паролю та логіну.

ДОГОВІР – цей договір з усіма доповненнями та змінами, що розміщений на Сайті за посиланням: https://lutskreklama.com/oferta

ПРОПОЗИЦІЯ матеріали, включаючи, але не обмежуючись, фотоматеріали, ілюстрації, зображення та програмні коди, тексти, графіка, мультимедіа, музичні та літературні твори, аудіовізуальні твори, фонограми, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інтерфейси, в тому числі візуальні інтерфейси, найменування товарних знаків, логотипів, та інші об’єкти, які розміщені на Сайті Оператором послуги та містять інформацію про медіа-продукт, або рекламні площі чи брендові можливості, умови надання послуги з відповідного рекламного розміщення та її вартість, включаючи всі пов’язані із її наданням податки у форматі букінгу з урахуванням 30-денного терміну, що за своїм змістом є письмовим публічним договором, який вважається укладеним між Оператором послуги, який є її виконавцем, з однієї сторони та особою – замовником такої послуги, з іншої сторони та юридично зобов’язуючим виключно для відповідних Сторін з моменту здійснення особою-замовником послуги передоплати такої послуги згідно з отриманим за результатом її бронювання на Сайті рахунку.  

ПОСЛУГИ САЙТУ або СЕРВІС САЙТУ – комплекс платних послуг Сайту, які можуть бути отримані Замовником на умовах, в спосіб та у порядку, що регламентуються цим Договором, а у випадках, не передбачених ним – іншими Угодами Сайту.

УГОДИ САЙТУ – цей Договір, Умови користування Сайтом, Угода про конфіденційність та будь-які інші угоди та правила, розміщені Виконавцем на Сайті.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем з однієї сторони та Замовником з іншої сторони та юридично зобов’язуючим для відповідних Сторін з моменту Акцепту Замовником цієї оферти, розміщеної в мережі Інтернет за адресою https://lutskreklama.com/oferta.

2.2. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для прийняття цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору в повному обсязі та приймає всі його умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень, згоден і зобов’язується дотримуватись умов цього Договору; ознайомився із Умовами користування Сайтом та Угодою про конфіденційність, приймає всі їх умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень та надає згоду на обробку наданої Виконавцю персональної інформації на умовах та у порядку, зазначеному Угодами Сайту.  

2.3. Всі відносини, що виникають у зв’язку із цим Договором, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано у самому Договорі.

2.4. Якщо закон країни проживання чи реєстрації особи забороняє укладення Договору з яких-небудь причин, особа повинна утриматися від відповідних дій, а якщо нею здійснено акцептування цієї оферти, то такі дії здійснено нею на свій ризик і під власну відповідальність та при цьому всі умови Договору залишаються в силі.

2.5. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Сайт, його сервіси та функції. Якщо Замовник не бажає отримувати зазначену в цьому пункті інформацію, він повинен звернутися з проханням про скасування інформування шляхом відправки електронного повідомлення на електронну адресу Виконавця, розміщену на Сайті.

2.6. Замовник усвідомлює й погоджується з тим, що Виконавець має право обмежувати доступ до різних областей Сайту, або до всього Сайту, на розсуд Виконавця, або у зв’язку із проведенням технічних робіт на Сайті. 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується на платній основі надати Замовнику послуги із розміщення на Сайті пропозицій медіа-продуктів та бренду Замовника та їх рекламування в комплексі із Сайтом безпосередньо в мережі Інтернет та/або прив’язаних до Сайту соціальних мережах, групах, меcсенджерах, інтерактивних додатках тощо, а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти ці Послуги відповідно до цього Договору.

3.2. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов публічної оферти даного Договору.

3.3. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Луцьк).

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ

4.1. Обов’язковою умовою отримання послуг за цим Договором є реєстрація Замовника на Сайті, яка є безкоштовною. Умови та порядок реєстрації на Сайті регламентовано Умовами користування сайтом на сторінці: https://lutskreklama.com/terms-conditions. Після успішного проходження реєстрації Замовнику автоматично створюється аккаунт і надається доступ до Особистого кабінету.

4.2. Надана Замовником при реєстрації адреса електронної пошти і вибраний пароль є засобами його ідентифікації на Сайті. Замовник самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії, що здійснюються з його аккаунта. Виконавець не несе жодної відповідальності за збереження даних, що дозволяють користуватися створеним Замовником аккаунтом на Сайті. Всі дії, які вчинені з використанням аккаунта Замовника, вважаються здійсненими ним особисто чи за його згодою. 

4.3. Управління аккаунтом та особистими даними, розміщення пропозицій на Сайті, відправлення та одержання особистих повідомлень, інформації чи матеріалів та інші дії, пов’язані з використанням послуг Виконавця за цим Договором здійснюється Замовником через Особистий кабінет, який містить історію використання сервісів Сайту, облік та архів бухгалтерських первинних документів в рамках взаємовідносин Сторін за цим Договором та інші дані, що безпосередньо пов’язані із предметом цього Договору.

4.4. Кількість розміщених пропозицій на Сайті від одного Замовника необмежена. Акцептуючи цю Угоду Замовник усвідомлює, що відповідальність за зміст пропозицій та їх умови, включаючи, крім усього іншого, текст, документи, зображення, ілюстрації, аудіо та відеозаписи, ціни є виключно відповідальністю Замовника. Це означає, що саме Замовник – оператор послуги, що на підставі цього Договору завантажує, розміщує, або надає будь-яким іншим способом через Сайт інформацію про пропоновані ним послуги несе повну відповідальність за весь її зміст. 

4.5. Виконавець не контролює розміщення Замовником пропозицій на Сайті у кожному окремому випадку. Тим не менш, акцептуючи цю Угоду Замовник розуміє і приймає той факт, що Виконавець залишає за собою право переглядати та видаляти будь-яку частину пропозиції, яка, на думку Виконавця, порушує умови цього Договору та інших Угод Сайту, а також може бути розцінена як така, що завдає шкоди, що ображає, або загрожує безпеці інших осіб. 

Забороняється розміщувати пропозиції зі змістом, який: пропагує ненависть, агресивні дії або фізичне насильство будь-якого типу стосовно групи осіб або окремої особи, містить образливу, загрозливу, порнографічну, що дискредитує або наклепницьку інформацію, або порушує авторське право, право на володіння торговою маркою або інше право на інтелектуальну власність іншої особи. 

4.6. Замовник визнає і погоджує, що Виконавець має право на свій розсуд, прийняти або відхилити, видалити або перемістити будь-які пропозиції, або їх зміст, що завантажені на Сайт Замовником через Особистий кабінет. 

4.7. Після оформлення замовлення за пропозицією на Сайті, особа отримує згенерований Сайтом PDF-рахунок, а Замовник лист-повідомлення на електронну пошту, зазначену в реквізитах в Особистому кабінеті аккаунту. 

         Оплата згідно з таким рахунком здійснюється безпосередньо Замовнику згідно з зазначеними ним в Особистому кабінеті платіжних реквізитів. 

         Після отримання оплати Замовник зобов’язаний надати підтвердження виконання замовлення згідно з акцептованою пропозицією та розпочати надання послуги, що становить її предмет. 

4.8. Звітним періодом за цим Договором є місяць, який дорівнює календарному. 

4.9. По факту надання Послуг(и) за звітний період Виконавець видає Акт прийому-передачі Послуг, який у двох примірниках направляє Замовнику. Замовник зобов’язаний повернути підписаний примірник Акту протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання, або у вказаний термін направити Виконавцю мотивовану відмову.

           У випадку, якщо протягом зазначеного строку Виконавець не отримає підписаний Замовником примірник Акта або мотивованої відмови від його підписання, Акт вважається підписаним без зауважень, а Послуги такими, що надані належним чином та у повному обсязі.  

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

5.1.1. розміщувати пропозиції Замовника на умовах та у порядку, передбачені цим Договором із врахуванням узгоджених ним застережень;

5.1.2. здійснювати рекламування медіапродукт та бренду Замовника в комплексі із Сайтом безпосередньо в мережі Інтернет та/або прив’язаних до Сайту соціальних мережах, групах, меcсенджерах, інтерактивних додатках тощо.

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

5.2.1. здійснювати дії щодо перевірки та забезпечення виконання Замовником умов даного Договору, Умов користування Сайтом, інших Угод Сайту та норм діючого законодавства України;

5.2.2. призупинити надання Послуг у рамках цього Договору, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності у зв’язку із обставинами, узгодженими положеннями цього Договору;

5.2.3. заблокувати або відмовитись, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності, розміщувати пропозиції Замовника, якщо такі не відповідають чи суперечать чинному законодавству України та/або положенням Договору. Розблокування здійснюється лише за умови отримання від Замовника письмового пояснення та усунення обставин, через які було припинено чи заблоковано надання Послуг, або надання Замовником доказів відсутності з його боку порушень умов Договору;

5.2.4. на власний розсуд заблокувати тимчасово або повністю видалити аккаунт Замовника та усі розміщені ним пропозиції у разі прострочення Замовником оплати за надані Виконавцем послуги понад 5 (п’ять) календарних днів;  

5.2.5. використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником для направлення організаційних листів та/або повідомлень, узгоджених цим Договором;

5.2.6. Виконавець залишає за собою право не надавати Послуги, якщо підозрює, що акцепт Договору Замовником здійснено з метою піратства, або крадіжки інтелектуальної власності. У разі даної підозри, Виконавець має право передати дані Замовника органами влади або поліції.

5.3. ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

5.3.1. при звернені до Виконавця за наданням Послуг надати всю документацію, необхідну для отримання статусу підтвердженого оператора послуг та розміщення пропозицій, передбачену чинним законодавством України та цим Договором;

5.3.2. своєчасно оплачувати послуги Виконавця за Договором;

5.3.3. дотримуватись чинного законодавства України, умов даного Договору та Угод Сайту;

5.3.4. забезпечити необхідний документообмін із Виконавцем;

5.3.5. не порушувати і не обходити будь-які заходи Сайту або завідома не надавати матеріали, що містять шкідливі програми, програми-шпигуни, або будь-який інший шкідливий програмний код.

5.4. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:

5.4.1. здійснювати загальний контроль за виконанням умов Договору Виконавцем;

5.4.2. інформувати Виконавця про виявлені недоліки надання Послуг;

5.4.3. звертатися до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

6.1. Вартість послуг Виконавця становить 12% від суми кожного згенерованого Сайтом PDF-рахунку згідно з замовленнями за пропозиціями, розміщеними на Сайті Замовником через Особистий кабінет.

6.2. Замовник сплачує вартість послуг Виконавця шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок Виконавця до 5 числа місяця наступного за звітним на підставі Акту прийому-передачі послуг за звітний період згідно PDF-рахунку, що автоматично генеруються Сайтом і відправляться на надану Замовником електронну адресу.

6.3. Сплата будь-яких комісій, що пов’язані зі здійсненням оплати вартості послуг, здійснюється Замовником власним коштом за тарифами, чинними на момент здійснення платежу.

 1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

7.1. Розміщуючи пропозицію на Сайті Замовник гарантує та підтверджує, що:

 • володіє правом власності на весь зміст пропозиції, або є уповноваженим ліцензіатом;
 • розміщення пропозиції та її зміст не порушує договір із третьою особою; 
 • розміщення пропозиції та її зміст не порушує право на володіння торговою маркою, авторського права, патенту, або будь-якого іншого права на інтелектуальну власність третьої особи, а також чинних законів або норм законодавства України;
 • надає Виконавцю безстрокову, невиключну, безоплатну, субліцензовану по всьому світу ліцензію на використання, відтворення, збут, зберігання, поширення, публічний і приватний показ, передачу, публічне і окреме подання, пересилання, створення складальної роботи (на основі зміст пропозиції) і просування будь-яким відомим в теперішній час, або розробленим в майбутньому, способом в редакційних, комерційних, рекламних або інших цілях.

7.2. Виконавець гарантує, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані Замовником Виконавцю у зв’язку, або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Виконавця правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7.3. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що Виконавець не дає жодних запевнянь або гарантій того, що Сайт не містить дефекти, віруси або інші шкідливі компоненти. У зв’язку із чим, Виконавець не буде нести відповідальності за збитки або втрати Замовника, які можуть бути викликані зломом даного Сайту, або проникненням в комп’ютерні системи Виконавця.

7.4. Виконавець не гарантує відповідність Послуг цілям та очікуванням Замовника, безперебійну і безпомилкову роботу Сайту та не несе відповідальність за можливі затримки та збої у його функціонуванні як в цілому, так і окремих його сервісів або функцій, за невірну або невчасне надання інформації до Замовника та/або третіх осіб, а також за досягнення очікуваного результату Замовником у зв’язку з акцептом цієї оферти.

7.5. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору, Замовник дає згоду та зобов’язується компенсувати всі збитки, втрати та витрати (включаючи справедливі гонорари за юридичні послуги або послуги адвоката), викликані або пов’язанні порушенням Замовником:

7.5.1. цього Договору та/або вимог Угод Сайту;

7.5.2. прав третіх осіб та/або Виконавця;

7.5.3. зобов’язань, гарантій та запевнень (згоди), визначених у цьому Договорі без залучення Виконавця до відповідальності перед третіми особами, що подали скаргу чи позов. 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

8.1. Сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за Договором по будь-яким позовам, або вимогам/претензіям щодо Договору, або його виконанню, обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за Договором в якості оплати послуг.

8.2. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник підтверджує свою згоду з тим, що розміщення пропозицій на Сайті та використання його сервісів здійснюється Замовником на свій страх і ризик «як є»,  Замовник оцінює й несе всі ризики, пов’язанні з використанням третіми особами розміщених пропозицій, а Виконавець, у тому числі його керівництво, співробітники й агенти, не несуть жодної відповідальності за зміст розміщених у пропозиціях матеріалів, за будь-які збитки та втрати, що стали результатом використання та/або зумовлені їх розміщенням. 

8.3. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які його дії або бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків будь-яким третім особам, або за будь-які його дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства України.

8.4. Замовник самостійно несе відповідальність за достовірність матеріалів пропозицій, розміщених за результатом надання Виконавцем послуг, які є предметом цього Договору, за якість рекламованих медіапродуктів та рекламних послуг.

8.5. Сторони звільняється від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та (або) збої роботи комп’ютерної мережі, Інтернет – мережі, громадянські заворушення, безлади.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Виконавець та Замовник вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. 

         У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України за місцезнаходженням Виконавця.

 

 1. УМОВИ  КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Сторони дійшли згоди, що будь-яка інформація, яка стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка згідно з законодавством України відноситься до конфіденційної та(або) комерційної таємниці  не може розголошуватись ніяким чином без письмової згоди іншої Сторони. Дана умова діє як під час строку дії Договору, так і протягом необмеженого часу після завершення строку дії Договору.

10.2. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнені до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

11.1. Цей  Договір набирає чинності з моменту його акцепту Замовником та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.

11.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договору.

 1. ІНШІ УМОВИ

12.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.

12.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Замовник вважається повідомленим про внесені до Договору зміни та/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Сайті за адресою: https://lutskreklama.com/oferta

12.3. Жодне невикористання та жодна затримка у здійсненні будь-якого права або засобу правового захисту відповідного до цього Договору не вважатимуться відмовою від такого права або засобу правового захисту, а жодне разове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту відповідного до цього Договору не позбавлятиме можливості будь-якого здійснення права або засобу правового захисту, або реалізації будь-якого іншого права правового захисту. Права та засоби правового захисту, передбачені цим Договором, є кумулятивними й не виключають можливості застосування будь-яких прав або засобів правового захисту, що передбачені законом.

12.4. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

12.5. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна із Сторін не має права та повноважень пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями, або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов’язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.

12.6. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі.  

12.7. Надаючи персональні відомості в рамках цього Договору, Замовник погоджується на їх обробку Виконавцем відповідно до Угоди про конфіденційність, що знаходиться за адресою: https://lutskreklama.com/privacy-policy. 

12.8. Виконавець є платником податку на прибуток підприємств згідно з нормами Податкового кодексу України

З поверненням!

Увійдіть до свого акаунту нижче

Отримати свій пароль

Будь ласка, введіть своє ім'я користувача або адресу електронної пошти, щоб скинути свій пароль.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?