Публічна оферта

ДОГОВІР​ ​ПУБЛІЧНОЇ​ ​ОФЕРТИ ПРО​ ​НАДАННЯ​ ​РЕКЛАМНИХ​ ​ПОСЛУГ

Цей Договір публічної оферти ПРО НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ встановлює умови та порядок надання рекламних послуг на сайті ​news.lutsk.ua (далі «Сайт»), та є публічною офертою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА» (надалі «ВИКОНАВЕЦЬ») ​для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України​, укласти Договір про надання рекламних послуг (надалі за текстом – «Договір») на нижчевикладених​ ​умовах:
1.​ ​ОСНОВНІ​ ​ТЕРМІНИ​ ​ТА​ ​ВИЗНАЧЕННЯ
САЙТ – інтернет-ресурс, як сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену​ news.lutsk.ua​​ ​,​​ ​що​ ​​належить​ ​ТОВ​ ​«СПЕКТР​ ​МЕДІА​ ​ГРУПА».
ВИКОНАВЕЦЬ ​– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА», код ЄДРПОУ 41684952, ІПН 416849503188, місцезнаходження юридичної особи – 43000, Волинська облась, місто Луцьк, вулиця Рівненська,​ ​85/37​ ​.
ЗАМОВНИК – будь-яка особа, яка акцептувала дану Угоду з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах​ ​представленої​ ​нею​ ​юридичної​ ​особи.
АКЦЕПТ – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти даного Договору, що здійснюється ​шляхом створення замовлення на сайті та/або оплати грошових коштів на банківський рахунок Виконавця​ ​в​ ​якості​ ​оплати​ ​Послуг.
ДОГОВІР – ​цей договір з усіма доповненнями та змінами, що розміщений на Сайті за посиланням: https://news.lutsk.ua/public-offer/.
РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ ​– матеріали, які містять інформацію про осіб, товари та послуги, яка має на меті сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи, товару чи послуги, яка надається Замовником в обумовленій із Виконавцем формі з метою надання Послуг​ ​згідно​ ​Договору.
ПОСЛУГИ ​– виготовлення та(або) розміщення рекламних матеріалів в порядку та на умовах, визначених цим Договором за видом та в обсязі, зазначеному​ ​на​ ​Сайті​ ​за​ ​посиланням:​ https://news.lutsk.ua/shop/.

УГОДИ САЙТУ – Умови користування Сайтом та Угода про конфіденційність, розміщені Виконавцем на Сайті.
2.​ ​ЗАГАЛЬНІ​ ​ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем з однієї сторони та Замовником з іншої сторони та юридично зобов’язуючим для відповідних Сторін з моменту Акцепту Замовником цієї оферти, розміщеної​ ​в​ ​мережі​ ​Інтернет​ ​за​ ​адресою​ https://news.lutsk.ua/public-offer/ .
2.2. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для прийняття цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору в повному обсязі та приймає всі його умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень, згоден і зобов’язується дотримуватись умов цього Договору; ознайомився із Умовами користування Сайтом та Угодою про конфіденційність, приймає всі їх умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень та надає згоду на обробку наданої Виконавцю персональної інформації на умовах та у порядку, зазначеному​ ​Угодами​ ​Сайту.
2.3. Всі відносини, що виникають у зв’язку із цим Договором, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано у самому Договорі.

2.4. Якщо закон країни проживання чи реєстрації особи забороняє укладення Договору з яких-небудь причин, особа повина утриматися від відповідних дій, а якщо нею здійснено акцептування цієї оферти, то такі дії здійснено нею на свій ризик і під власну відповідальність та при цьому всі умови Договору​ ​залишаються​ ​в​ ​силі.
2.5. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Сайт, його ресурси, послуги та функції. Якщо Замовник не бажає отримувати зазначену в цьому пункті інформацію, він повинен звернутися з проханням про скасування інформування шляхом відправки електронного повідомлення на електронну адресу Виконавця,​ ​розміщену​ ​на​ ​Сайті.
2.6. Замовник усвідомлює й погоджується з тим, що Виконавець має право обмежувати доступ до різних областей Сайту, або до всього Сайту, на розсуд
Виконавця, або у зв’язку із проведенням технічних робіт​ ​на​ ​Сайті.

3.​ ​ПРЕДМЕТ​ ​ДОГОВОРУ
3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується на платній основі надати Замовнику Послуги з виготовлення та/або розміщення рекламних матеріалів в мережі Інтернет на Сайті та/або прив’язаних до нього соціальних мережах, групах, меcсенджерах, інтерактивних додатках тощо, а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти ці Послуги у відповідності​ ​з​ ​цим​ ​Договором.
3.2. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов публічної​ ​оферти​ ​даного​ ​Договору.
3.3. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження​ ​Виконавця​ ​(Україна,​ ​м.​ ​Луцьк).

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА​ ​ПОСЛУГ
4.1. Вид послуг, період, ​обсяг​, періодичність, місце розміщення, вартість, категорія тощо обирається Замовником самостійно при здійсненні онлайн-замовлення​ ​на​ ​Сайті.
4.2.​ ​Виконавцем​ ​не​ ​надаються​ ​Послуги​ ​з​ ​реклами:

▪ тютюну, зброї, наркотичних речовин всіх видів (навіть якщо вони повністю або часткового легалізовані​ ​у​ ​країні-резиденції​ ​Замовника);

▪ сервісів із контентом ​«для дорослих», порнографією та матеріалами відвертого характеру, що принижують честь, достоїнство та гідність​ ​дорослих​ ​та​ ​неповнолітніх​ ​осіб;

▪ сайтів та установ, що займаються виготовленням чи продажем фіктивних довідок, документв, дипломів, паспортів, підробкою документів​ ​на​ ​замовлення;

▪ сайтів, що пропагують прояви побутового і політичного екстремізму відносно будь-яких груп,​ ​обєднань​ ​чи​ ​категорій​ ​населення;

▪ сайти з фейковими новинами, «постправдою» та розслідуваннями чи викриттям третіх осіб на підставі​ ​публічної​ ​інформації;

▪ проектів та осіб, що поширюють контрабанду будь-яих товарів чи допомогають організувати контрабандні мережі, нелегально перетинати кордон чи приховувати розмитненн товарів та активів;

▪ проектів, сайтів, осіб та організацій, що поширюють ксенофобію, расизм, національну нетерпимість,​ ​гендерну​ ​дискримінацію;
▪ проектів, сайтів та ініціатив, що закликають або доводять учасників до самокалічення, суіциду, сприяють переслідуванню людей чи груп людей з мотивів​ ​особистої​ ​неприязні.
4.3. При зверненні до Виконавця про надання Послуг з розміщення власних рекламних матеріалів у формі банерів Замовник зобов’язаний дотримуватись наступних​ ​вимог:

▪ всі написи мають бути українською мовою, окрім логотипу, якщо він не має української адаптованої​ ​версії;

▪ текст, слогани, заголовки чи описи не мають містити образливих слів та закликів, нецензурної лексики чи зображень, які розпалюють будь-який із видів ворожнечі між етнічними,​ ​національними​ ​чи​ ​расовими​ ​групами;

▪ текст, заклики чи обіцянки на банері мають відповідати суті та змісту того товару, послуги чи​ ​сайту,​ ​що​ ​рекламується​ ​банером.
4.4. Термін розміщення рекламних матеріалів у формі банерів на Сайті обчислюється з дня їх розміщення й закінчується 24 год. 00 хвл. (за київським часом) останнього календарного дня оплаченого Замовником​ ​періоду.
4.5. Послуги надаються на умовах 100% передоплати виключно після зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця та надання Замовником усієї необхідної та безпосередньо пов’язаної із наданням Послуг інформації та/або рекламних матеріалів Виконавцю в обумовленій між Сторонами формі на електронну адресу Виконавця, що зазначена в реквізитах Сайту та/або через форму онлайн-замовлення на Сайті у відповідності до вимог встановлених цим Договором та чинним законодавством​ ​України.
4.7. По факту надання Послуг(и) та/або щомісячно Виконавець видає Акт прийому-передачі Послуг, який у двох примірниках направляє Замовнику. Замовник зобов’язаний повернути підписаний примірник Акту протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання, або у вказаний термін направити​ ​Виконавцю​ ​мотивовану​ ​відмову. У випадку, якщо протягом зазначеного строку Виконавець не отримає підписаний Замовником примірник Акта або мотивованої відмови від його підписання, Акт вважається підписаним без зауважень, а Послуги такими, що надані належним чином​ ​та​ ​у​ ​повному​ ​обсязі.

5.​ ​ПРАВА​ ​ТА​ ​ОБОВ’ЯЗКИ​ ​СТОРІН
5.1.​ ​ВИКОНАВЕЦЬ​ ​ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

5.1.1. виготовляти та/або розміщувати рекламні матеріали Замовника в обсязі згідно оплаченого онлайн-замовлення на умовах та у порядку, передбачених цим Договором із врахуванням передбачених​ ​ним​ ​застережень;
5.1.2. забезпечувати безперервність функціонування оплачених Послуг, що є предметом цього​ ​Договору;
5.1.3. у разі неможливості забезпечення безперервності функціонування оплачених Послуг, що є предметом цього Договору, Виконавець зобов’язується продовжити термін своїх зобов’язань за цим Договором шляхом відсунення дати кінця настання зобов’язань за цим Договором на проміжок часу, який дорівнює часу, протягом якого​ ​мала​ ​місце​ ​перерва​ ​у​ ​функціонуванні.

5.2.​ ​ВИКОНАВЕЦЬ​ ​МАЄ​ ​ПРАВО:
5.2.1. здійснювати дії щодо перевірки та забезпечення виконання Замовником умов даного Договору, Умов використання Сайту та діючого законодавства​ ​України;
5.2.2. призупинити надання Послуг у рамках цього Договору, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності у зв’язку із обставинами, узгодженими положеннями цього Договору;
5.2.3. заблокувати або відмовитись, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності, розміщувати рекламні матеріали, якщо такі не відповідають чи суперечать чинному законодавству України та/або положенням Договору без повернення коштів Замовнику за їх розміщення. Розблокування здійснюється лише за умови отримання від Замовника письмового пояснення та усунення обставин, через які було припинено чи заблоковано надання Послуг, або надання Замовником доказів відсутності з його боку​ ​порушень​ ​умов​ ​Договору;
5.2.4. використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником для направлення організаційних листів та/або повідомлень, узгоджених​ ​цим​ ​Договором;
5.2.5.​Виконавець залишає за собою право не надавати Послуги, якщо підозрює, що онлайн-замовлення зроблене з метою піратства, або крадіжки інтелектуальної власності. У разі даної підозри, Виконавець має право передати дані Замовника органами​ ​влади​ ​або​ ​поліції.

5.3.​ ​ЗАМОВНИК​ ​ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
5.3.1. при звернені до Виконавця за наданням Послуг надати всю документацію, необхідну для виготовлення та/або розміщення рекламних матеріалів, передбачену діючим законодавством України​ ​та​ ​цим​ ​Договором;
5.3.2. у разі звернення до Виконавця за наданням Послуг з розміщення рекламних матеріалів надати підготовлені рекламні матеріали, які відповідають вимогам законодавства України та умовам цього Договору в належному технічному стані, необхідному для їх подальшого розміщення в мережі Інтернет;
5.3.3. своєчасно оплачувати послуги Виконавця за Договором;
5.3.4. дотримуватись діючого законодавства України, умов​ ​даного​ ​Договору​ ​та​ ​Угод​ ​Сайту;
5.3.5. забезпечити необхідний документообмін з Виконавцем;
5.3.6. не порушувати і не обходити будь-які заходи Сайту або завідома не надавати рекламні матеріали, що містять шкідливі програми, програми-шпигуни, або будь-який інший шкідливий програмний​ ​код.

5.4.​ ​ЗАМОВНИК​ ​МАЄ​ ​ПРАВО:
5.4.1. самостійно визначати період розміщення рекламних​ ​матеріалів;
5.4.2. достроково перервати надання Послуг або відмовитись від Послуг, письмово повідомивши Виконавця за 5 (п’ять) робочих днів до дати дострокового припинення надання послуг. Сума, пропорційна вартості ненаданих Послуг, підлягає поверненню Замовнику протягом 30 календарних днів з моменту дострокого припинення надання Послуг;
5.4.3. переносити строки надання Послуг, повідомивши Виконавця не менш як за 5 (п’ять) робочих​ ​днів​ ​до​ ​дати​ ​початку​ ​надання​ ​Послуг;
5.4.4. здійснювати загальний контроль за виконанням​ ​умов​ ​Договору​ ​Виконавцем;
5.4.5. інформувати Виконавця про виявлені недоліки надання​ ​Послуг;
5.4.6. звертатися до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення​ ​процесу​ ​надання​ ​Послуг

6.​ ​ЦІНА​ ​ДОГОВОРУ​ ​ТА​ ​ПОРЯДОК​ ​РОЗРАХУНКІВ.
6.1. Вартість послуг за видами та обсягом розміщено на Сайті за посиланням:​ https://news.lutsk.ua/shop/. Ціни на Послуги на Сайті відображено із податком на​ ​додану​ ​вартість.
6.2. Замовник сплачує вартість обраних послуг Виконавця шляхом безготівкого переказу коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі та згідно PDF-рахунку, що автоматично генерується Сайтом і відправляться на надану Замовником електронну адресу, або ​шляхом оплати їх вартості через Liqpay, банківським переказом, картами віза або​ ​маестро Згенерований системою Сайту PDF-рахунок є юридичним​ ​документом,​ ​який​ ​є​ ​дійсним​ ​без​ ​підпису.
6.3. Сплата будь-яких комісій, що пов’язані із здійсненням оплати вартості послуг, здійснюється Замовником за власний рахунок за тарифами, діючими​ ​на​ ​момент​ ​здійснення​ ​платежу.
6.4. Послуги, які є предметом цього Договору надаються​ ​на​ ​умовах​ ​100%​ ​передоплати.
6.5. Замовник усвідомлює, що в рамках своєї комерційної діяльності у зв’язку із отриманням послуг Виконавця він зобов’язаний сплачувати податки в рамках податкового законодавства своєї​ ​країни​ ​самостійно.
6.6. Акцептуючи умови цього Договору Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за замовлені Послуги, а Виконавець на повертає Замовнику сплачені останнім коштів, окрім випадків,​ ​що​ ​прямо​ ​передбачені​ ​цим​ ​Договором.

7.​​ ​​ГАРАНТІЙНІ​ ​ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
7.1. Замовник гарантує, що всі рекламні матеріали та/або інформація, надані Замовником Виконавцю для надання послуг за цим Договором, є повними, достовірними, не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб та відповідають вимогам чинного законодавства України.
7.2. Виконавець гарантує, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані Замовником
Виконавцю у зв’язку або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Виконавця правомірно відповідно до вимог​ ​чинного​ ​законодавства​ ​України.
7.3. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що Виконавець не дає жодних запевнянь або гарантій того, що Сайт не містить дефекти, віруси або інші шкідливі компоненти. У зв’язку із чим, Виконавець не буде нести відповідальності за збитки або втрати Замовника, які можуть бути викликані зломом даного Сайту, або проникненням в​ ​комп’ютерні​ ​системи​ ​Виконавця.
7.4. Виконавець не гарантує відповідність Послуг цілям та очікуванням Замовника, безперебійну і безпомилкову роботу Сайту та не несе відповідальність за можливі затримки та збої у його функціонуванні як в цілому, так і окремих його сервісів або функцій, за невірну або невчасну доставку інформації до Замовника та/або третіх осіб, а також за досягнення очікуємого результату Замовником​ ​у​ ​зв’язку​ ​із​ ​акцептом​ ​цієї​ ​оферти.
7.5. Замовник одноособово несе відповідальність за надані рекламні матеріали; майно, на яке зміст рекламних матеріалів, пов’язанні технології або теги рекламних матеріалів спрямовують третіх осіб (в тому числі, не обмежуючись за зміст домену або цільової сторінки, перехід до яких відбувається шляхом клікання на URL-адреси в рекламних матеріалах); рекламовані послуги та товари, включаючи їх відповідність законодавству України.
7.6. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору, Замовник дає згоду та зобов’язується компенсувати всі збитки, втрати та витрати (включаючи справедливі гонорари за юридичні послуги або послуги адвоката), викликані або пов’язанні​ ​порушенням​ ​Замовником:
7.6.1.​ ​цього​ ​Договору​ ​та/або​ ​вимог​ ​Угод​ ​Сайту;
7.6.2.​ ​прав​ ​третіх​ ​осіб​ ​та/або​ ​Виконавця;
7.6.3. зобов’язань, гарантій та запевнень (згоди), визначених у цьому Договорі без залучення Виконавця до відповідальності перед третіми особами,​ ​що​ ​подали​ ​скаргу​ ​чи​ ​позов.

8.​ ​ОБМЕЖЕННЯ​ ​ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ​ ​ВИКОНАВЦЯ
8.1. Сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за Договором по будь-яким позовам, або вимогам/претензіям щодо Договору, або його
виконанню, обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за Договором в якості​ ​оплати​ ​послуг.
8.2. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник підтверджує свою згоду з тим, що розміщення рекламних матеріалів на Сайті та використання його сервісів здійснюється Замовником на свій страх і ризик «як є», Замовник оцінює й несе всі ризики, пов’язанні з використанням третіми особами розміщених рекламних матеріалів, а Виконавець, у тому числі його керівництво, співробітники й агенти, не несуть жодної відповідальності за зміст розміщених рекламних матеріалів, за будь-які збитки та втрати, що стали результатом використання та/або зумовлені розміщенням рекламних​ ​матеріалів.
8.3. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які його дії або бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків будь-яким третім особам, або за будь-які його дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства​ ​України.
8.4. Замовник самостійно несе відповідальність за достовірність рекламних матеріалів, розміщених за результатом надання Виконавцем послуг, які є предметом цього Договору, за якість рекламованих​ ​товарів​ ​та​ ​послуг.
8.5. Сторони звільняється від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та (або) збої роботи комп’ютерної мережі, Інтернет – мережі , громадянські​ ​заворушення,​ ​безлади.

9.​ ​ПОРЯДОК​ ​ВИРІШЕННЯ​ ​СПОРІВ
9.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Виконавець та Замовник вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання​ ​спору​ ​є​ ​обов’язковим. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України за місцезнаходженням​ ​Виконавця.

10.​ ​УМОВИ​ ​​ ​КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
10.1. Сторони дійшли згоди, що будь-яка інформація, яка стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка згідно законодавства України відноситься до конфіденційною та(або) комерційної таємниці не може розголошуватись ніяким чином без письмової згоди іншої Сторони. Дана умова діє як під час строку дії Договору так і протягом необмеженого часу​ ​після​ ​завершення​ ​строку​ ​дії​ ​Договору.
10.2. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнені до відповідальності у відповідності​ ​з​ ​діючим​ ​законодавством​ ​України.

11.​ ​СТРОК​ ​ДІЇ​ ​ДОГОВОРУ​ ​ТА​ ​ПОРЯДОК​ ​ЙОГО​ ​РОЗІРВАННЯ
11.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Замовником та діє до остаточного виконання​ ​Сторонами​ ​зобов’язань​ ​по​ ​Договору.
11.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках​ ​передбачених​ ​умовами​ ​Договору.

12.​ ​ІНШІ​ ​УМОВИ
12.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.
12.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Замовник вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Сайті за адресою:​ ​ https://news.lutsk.ua/public-offer/
12.3. Жодне невикористання та жодна затримка у здійсненні будь-якого права або засобу правового захисту відповідного до цього Договору не вважатимуться відмовою від такого права або засобу правового захисту, а жодне разове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту відповідного до цього Договору не позбавлятиме можливості будь-якого здійснення права або засобу правового захисту, або реалізації будь-якого іншого права правового захисту. Права та засоби правового захисту, передбачені цим Договором, є кумулятивними й не виключають можливості застосування будь-яких прав або засобів правового захисту, що передбачені​ ​законом.
12.4. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Догвоору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших​ ​положень​ ​цього​ ​Договору.
12.5. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна із Сторін не має права та повноважень пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями, або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов’язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.
12.6. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені​ ​у​ ​цьому​ ​Договорі.
12.7. Надаючи персональні відомості в рамках ціього Договору, Замовник погоджується на їх обробку Виконавцем у відповідності до Угоди про конфіденційність, що знаходиться за адресою: https://news.lutsk.ua/terms-conditions/.
12.8. Виконавець є платником податку на прибуток підприємств згідно з нормами Податкового кодексу​ ​України

Версія від 28.10.2021р.

З поверненням!

Увійдіть до свого акаунту нижче

Отримати свій пароль

Будь ласка, введіть своє ім'я користувача або адресу електронної пошти, щоб скинути свій пароль.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?